Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Lelystad, alsmede bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten of rechtsverhoudingen door Hego Walserijprodukten B.V. (HEGO), mede handelend onder de naam Roestvast.nl – hierna genoemd: Roestvast – gesloten of aangegaan, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Totstandkoming van de overeenkomst; Offertes

Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke factuur zijdens Roestvast, welke tevens de omvang en uitvoering van de bestelling of opdracht bindend vastlegt. Inkoopvoorwaarden zijdens de opdrachtgever van Roestvast zijn niet bindend. Bestellingen en verstrekte opdrachten zijn onherroepelijk, tenzij partijen anders overeenkomen.

Levering

Levering geschiedt ter keuze van Roestvast af het magazijn binnen Nederland. Roestvast behoudt zich de keuze van verzending voor, tenzij de opdrachtgever bij aangaan van de overeenkomst schriftelijk instructies betreffende de wijze van verzending aan Roestvast heeft doen toekomen. De overeengekomen levertijd is slechts een benadering, zodat deze niet geldt als uiterste termijn en Roestvast gerechtigd is omstreeks de overeengekomen tijd te leveren

Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dient het verschuldigde vooruit zonder enige verrekening of korting, te zijn bijgeschreven op rekening van HEGO (o.v.v. Roestvast + ordernummer).

De zaken zijn voor risico van de opdrachtgever zodra zij door Roestvast zijn verzonden. Tenzij de opdrachtgever zelf aangeeft de artikelen verzekerd verzonden te willen hebben.

Overmacht

Indien nakoming door Roestvast van één of meer van zijn verplichtingen in verband met één of meer der hieronder opgesomde omstandigheden redelijkerwijze niet van hem kan worden verlangd, heeft hij het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Deze omstandigheden zijn: beperkende overheidsmaatregelen, van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en iedere andere omstandigheid die Roestvast redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop hij geen invloed heeft en op grond waarvan hij, indien een zodanige omstandigheid hem bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten. Nakoming in één of meer gevallen tijdens omstandigheden als hierboven bedoeld, tast niet het recht aan, in andere gevallen van de bevoegdheid tot opschorting of beëindiging gebruik te maken.

Aansprakelijkheid

Roestvast, noch HEGO is aansprakelijk voor eventuele door de opdrachtgever in verband met overschrijding van de levertermijn geleden schade. Roestvast, noch HEGO is aansprakelijk voor kosten of schaden, die voor de opdrachtgever of derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van handelingen of nalatigheid van personen in dienst of onder toezicht van Roestvast of HEGO, dan wel veroorzaakt door zaken, al dan niet onder opzicht van Roestvast of HEGO, tenzij die kosten of schaden zijn te wijten aan grove schuld van HEGO zelf.

Reclame

Voor reclames verwijzen wij gemakshalve naar het retourbeleid.

Toepasselijk recht en domicilie

Alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden geregeerd door Nederlands recht. De opdrachtgever kiest onveranderlijk domicilie ten kantore van HEGO.