Privacyverklaring

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Roestvast.nl te Almere.

Roestvast.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Roestvast.nl verwerkt deze gegevens conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de website van Roestvast.nl te gebruiken en door uw persoonsgegevens op te geven gaat u ermee akkoord dat Roestvast.nl uw persoonsgegevens gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Beveiliging van persoonlijke gegevens bij Roestvast.nl

Roestvast.nl zal uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan; Roestvast.nl respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website, producten en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, wordt beveiligd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uitsluitend geautoriseerde personen binnen Roestvast.nl hebben toegang tot de persoonsgegevens. Roestvast.nl neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Roestvast.nl via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring staan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Roestvast.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Roestvast.nl verwerkt:

 • voornaam en achternaam;
 • titel;
 • (zakelijke) adresgegevens;
 • (mobiele) telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • functie;
 • bankrekeningnummer;
 • branche;

 Doel en grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Algemeen

Roestvast.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Roestvast.nl.
 • verzenden van e-mailnieuwsbrieven.
 • verzenden van commerciële aanbiedingen.
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • u te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • afleveren van goederen en diensten.
 • uitvoeren van een wettelijke verplichting, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingdienst
 • optimaliseren van de beveiliging van de websites, producten en dienstverlening en tegengaan van misbruik daarvan
 • waarborgen van interne kwaliteits- en trainingsdoeleinden

Overeenkomsten en bestellingen

Indien u een bestelling plaatst gebruikt Roestvast.nl de door u opgegeven persoonsgegevens om de bestelling uit te voeren, u van het verloop op de hoogte houden en de betaling af te wikkelen. De gegevens die Roestvast.nl hiervoor verwerkt:

 • naam organisatie;
 • voornaam, voorletters, achternaam, titel, geslacht;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • afleveradres en factuuradres;

Naast het uitvoeren van de bestelling worden uw gegevens ook gebruikt om u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van Roestvast.nl en het doen van commerciële aanbiedingen. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.

E-mailnieuwsbrieven

Indien u één of meerdere gratis e-mailnieuwsbrieven wenst te ontvangen, dient u uw e-mailadres te verstrekken. Dit e-mailadres wordt gebruikt om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden en om u commerciële mails te sturen waarmee wij u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van Roestvast.nl. U kunt zich hiervoor afmelden met de afmeldlink onderaan deze e-mails. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.

Verzoek om informatie

Als u Roestvast.nl verzoekt om informatie toe te zenden, dient u in ieder geval de volgende persoonsgegevens te verstrekken om aan dit verzoek te voldoen:

 • organisatienaam;
 • voornaam, achternaam;
 • e-mailadres.

Deze gegevens worden gebruikt om de informatie naar u toe te zenden. Daarnaast wordt uw e-mailadres gebruikt om u commerciële mails te sturen waarmee wij u op de hoogte brengen van relevante producten en diensten van Roestvast.nl. U kunt zich hiervoor afmelden met de afmeldlink onderaan deze e-mails. Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen.

Bewaartermijn

Roestvast.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Roestvast.nl bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die eerder zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen gegevens eventueel langer anoniem bewaard worden voor statistische doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Roestvast.nl deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Roestvast.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Roestvast.nl van u heeft. Indien de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u, vergezeld van een geldig wettelijk identiteitsbewijs ter identificatie, op de volgende manieren richten aan Roestvast.nl:

 • per e-mail: info@roestvast.nl;
 • schriftelijk: Roestvast.nl, Bolderweg 10, 1332 AT Almere.

Op voornoemde adressen kunt u ook terecht voor eventuele vragen.

Privacy beleid van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Roestvast.nl zijn verbonden. Roestvast.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Roestvast.nl adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op Roestvast.nl. Roestvast.nl adviseert dan ook deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan Roestvast.nl verstrekt.

Vragen

Wij helpen u graag verder als u vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25-5-2018.

Roestvast.nl

Bolderweg 10
1332 AT Almere

Telefoon: 036 – 5492200

E-mail: info@roestvast.nl